Sertifikacioni program

„Kreirajte sopstveni trening – Razvijanje obrazovnih kompetencija u programima edukacije odraslih“

za sticanje zvanja „Sertifikovani trener u obrazovanju odraslih“

 

 1. Zašto da se odlučite za ovaj program?

– Program obuke je akreditovan od strane SERTO – Profesionalizacija i kvalitet u obrazovanju odraslih u skladu sa modulom SERTO-M1, broj akreditacije AP.2016.11.23-M1-REG0004.

– Program obuke je u skladu sa Standardom stručnih kompetencija za rad u obrazovanju odraslih propisanim od strane Društva andragoga Srbije (DAS). DAS je ovlašćen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da propisuje standard i proceduru potvrđivanja stručnih kompetencija za rad sa odraslima, kao i da izdaje javnu ispravu o potvrđivanju stručnih kompetencija za rad sa odraslima.

– Uspešno završenom obukom stičete mogućnost dobijanja SERTO sertifikata (regionalni dokaz kompetencija trenera odraslih) koji predstavlja ekvivalentan švajcarskom SVEB sertifikatu (švajcarska nacionalna krovna organizacija za obrazovanje odraslih).

– Uspešno završenom obukom stičete sertifikat Elite Academy-je koji omogućava priznavanje stručnih kompetencija i izdavanje javne isprave o potvrđivanju stručnih kompetencija priznate od starne Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

– Ostvarićete jedinstvenu prednost na brzo rastućem tržištu neformalnog obrazovanja odraslih, kako u Srbiji, tako i u čitavom regionu

– Stećićete, usavršiti i razviti neophodne kompetencije u transferu znanja u radu sa odraslima.

– Sticanjem javne isprave o potvrđivanju stručnih kompetencija za rad sa odraslima na osnovu izdatog sertifikata Elite Academy-je o uspešno završenoj obuci, stičete zakonski uslov i imate mogućnost da držite nastavu (iz bilo koje naučnie, umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja) kod javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih koji se licenciran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

– Promotivna i subvencionisana cena SAMO SADA za prvu grupu polaznika.

 1. Kome je program namenjen?

Ovaj sertifikacioni program je kreiran i namenjen svima koji su aktivni ili žele da budu aktivni u obrazovanju odraslih:

– biznis trenerima,

– trenerima u okviru institucija i nevladinih organizacija,

– mentorima,

– koučevima,

– liderima,

– svima koji su uključeni u edukaciju različitih obrazovnih grupa.

 

 1. Šta se dobija pohađanjem programa?

– Sertifikat o uspešno savladanoj obuci;

– Sertifikovani dokaz stečenih kompetencija u planiraju, sprovođenju i procenjivanju obuka u okviru sopstvene oblasti ekspertize;

– Uvid u odabir odgovarajućih metoda obuke koje podržavaju procese učenja i razvoja profesionalnih i socijalnih veština.

 

Pohađanjem obuke, stičete sledeće kompetencije:

– Prenošenje glavnih ciljeva, edukativnog usmerenja i procedura organizacije/kompanije na obuke koje će sami realizovati;

– Usklađivanje postavljenih ciljeva i sadržaja sa uslovima i potrebama specifičnih grupa učesnika budućih obuka;

– Formulisanje specifičnih ciljeva za jedinice učenja i proveravanje realizacije ciljeva pomoću adekvatnih metoda;

– Osmišljavanje jedinica učenja prema kriterijumima za učenje odraslih i obrazloženje izbora metode;

– Osmišljavanje didaktičko-metodičkog pristupa koji podstiče aktivno učešće;

– Davanje povratnih informacija učesnicima budućih obuka u vezi sa njihovim napredovanjem u učenju i razvoju veština, a u skladu sa odgovarajućim formatom i na osnovu formalizovanih i jasnih kriterijuma;

– Određivanje nivoa interakcije između predavača/trenera/vođe kursa i učesnika budućih obuka, kao i između samih učesnika;

– Sprovođenje (samo)refleksije sopstvenog ponašanja u ulozi predavača/trenera/vođe kursa i izvođenje zaključaka i smernica na osnovu (samo)refleksije.

 

 1. Koje teme pokriva program?

Program je modularan, obuhvata šest modula sa sledećim temama:

M1: Specifičnosti rada tokom učenja i obrazovanja odraslih.

M2: Pre treninga – planiranje i dizajniranje.

M3: Metode učenja odraslih.

M4: Tokom treninga – veštine komunikacije.

M5: Tokom treninga – upravljanje grupnom dinamikom.

M6: Praktična primena – izvođenje delova treninga.

 

 1. Koliko traje program?

– 20 radnih dana zajedničke obuke u okviru programa, sa ukupno 91 sati učenja;

M1: četiri dana po šest bruto radnih sati.

M2: četiri dana po šest bruto radnih sati.

M3: četiri dana po šest bruto radnih sati.

M4: dva dana po osam bruto radnih sati.

M5: tri dana po šest bruto radnih sati.

M6: tri dana po šest bruto radnih sati.

– 171 sat individualnog učenja i rada između modula i između modula i supervizije;

– Najmanje četiri (4), a najviše šest (6) meseci.

 

 1. Ko može da bude polaznik programa?

– Svako ko ima više od 16 godina i obavezno završenu srednju školu;

– Svako ko poseduje osnovno poznavanje engleskog jezika (čitanje i razumevanje);

– Svako ko poseduje osnovno poznavanje rada na računaru;

– Pretpostavlja se stručnost u sopstvenoj oblasti rada; ako već postoji iskustvo u realizaciji obuka odraslih to je prednost; preporučuje se da najkasnije paralelno sa pohađanjem programa polaznik započne da samostalno realizuje obuke odraslih.

 

 1. Koji su uslovi za sticanje sertifikata?

Da bi učesnici dobili sertifikat o uspešno savladanom programu, sledeći uslovi moraju biti ispunjeni:

– 80% prisustva čitavom programu (20% „odsustva“ učesnik može da iskoristi u skladu sa sopstvenim potrebama, ali ih ne može iskoristiti tokom završnih testiranja);

– dokaz kompetencija koji je predavač modula ocenio kao „zadovoljava“;

– vođenje dnevnika učenja (samorefleksija na proces učenja i usvajanja kompetencija učesnika);

– praktična demonstracija (najmanje 60, a najviše 90 minuta izvođenja jedne sesije u okviru supervizije);

– sertifikat o uspešno savladanoj obuci i dokaz stručne prakse obima najmanje 150 sati u periodu ne kraćem od dve godine su preduslovi za sticanje SERTO sertifikata (za više informacija pogledati www.serto.online).

 

Učesnik programa koji od realizatora programa dobije u pisanom obliku ocenu „ne ispunjava“, može podneti pisanu žalbu koja treba da sadrži jasne razloge zbog kojih smatra da je oštećen. Žalba se podnosi najkasnije 30 dana od dana dobijanja ocene. Rok za dostavljanje odgovora na žalbu je 30 dana od dana dostavljanja žalbe. Žalba se podnosi najpre nezavisnom internom evaluatoru u okviru Partner Team-a (Aleksandra Milovančević, HR partner). Ukoliko su rezultati odgovora na žalbu od strane HR partnera u okviru Partner Team-a nezadovoljavajući za polaznika programa, žalba se podnosi Komisiji za kvalitet Društva za obrazovanje odraslih koja prihvata ili odbacuje uslove za žalbu. Ukoliko HR partner u okviru Partner Team-a ili Komisija za kvalitet Društva za obrazovanje odraslih prihvate žalbu kao osnovanu, polaznik programa ima pravo na ponovnu proceduru podnošenja prijave bez dodatnih troškova. Van žalbenog postupka postoji mogućnost ponavljanja određenog dela obuka ili produkta samostalnog učenja, ali učesnik u tom slučaju mora platiti kotizaciju ponovnog procesa, koja iznosi 200€ u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

 

 1. Kada, gde i ko realizuje program?

Program se realizuje po sledećoj dinamici modula:

M1: 7. – 10. maj 2019.

M2: 27. – 30. maj 2019.

M3: 10. – 13. jun 2019.

M4: 3. – 4. jul 2019.

M5: 2. – 4. septembar 2019.

M6: 9. – 11. septembar 2019.

 

Program se realizuje u prostorijama Elite Academy, u ulici Balkanska 18 u Beogradu (Stari Grad).

 

Realizator programa je Partner Team – Centar za mikroekspresije i govor tela, a partner na programu je Elite Academy – Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje.

 

 1. Informacije o voditelju programa

Darko Todorović je biznis trener i konsultant sa više od 18 godina  iskustva koji poseduje Švajcarsku federalnu diplomu o stručnoj osposobljenosti za trenera odraslih kao dokaz kvaliteta pružanja usluga u oblasti edukacije odraslih.  Jedini je sertifikovani partner i konsultant u čitavom regionu za oblast mikroekspresija i govor tela u poslovanju. Radio je sa brojnim kompanijama, organizacijama i institucijama (Banka Intesa, BOŠ, Sberbanka, BASF, Ernst & Young, Delhaize, UNIQA osiguranje, Nordeus, Hyatt, Coca-Cola, ProCredit banka, MK Resort, Apatinska pivara, M:Tel, VIP mobile, Nikšićka pivara, IDEA, ComTrade, CG Telekom, Tarkett, Diversey, Taski, UNICEF, UNDP…), a teme i oblasti koje su njegova ekspertiza su trening za trenere, efikasna primena mikroekspresija i govora tela u poslovanju, prezentacijske veštine, korporativno komuniciranje (eksterno i interno), odnosi sa javnošću, javni nastup i marketing. Tokom profesionalne karijere bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik “Samsung”-a CE za tržišta Srbije i Crne Gore) i kreativni direktor marketing agencije Razor. Diplomirao je ekonomiju na ekonomskom fakultetu u Beogradu.

 

 1. Kolika je investicija za učešće na programu i koji su načini plaćanja?

Imajući u vidu da se samo ovog puta program realizuje pod pokroviteljstvom Švajcarske asocijacije u obrazovanju odraslih (SVEB), imate jedinstvenu priliku da čitav program platite po subvencionisanoj ceni od samo 500 evra (puna cena celokupnog programa po učesniku iznosi 1.780 evra).

 

Cena uključuje:

– radni materijal;

– osveženje;

– sertifikate sa obuke;

– popunjavanje i adminstraciju zahteva za izdavanje javne isprave o potvrđivanju stručnih kompetencija za rad sa odraslima (na osnovu dobijenih sertifikata na kraju uspešno završene obuke).

 

Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

Plaćanje celokupnog programa je moguće izvršiti u ratama, po sledećoj dinamici:

–           50% najkasnije 15 dana pre počinjanja programa (rezervacija)

–           25% najkasnije pet dana pre početka modula M2

–           20% najkasnije pet dana pre početka modula M3

–           5% najkasnije pet dana pre početka modula M5

 

Za dva i više učesnika iz iste kompanije/organizacije, odobravamo popust.

 

Ukoliko učesnik programa koji je prošao ili započeo barem jedan dan programa, bez jasno opravdanog razloga (teža bolest koja zahteva bolničko lečenje, a koja se dokazuje na osnovu lekarske dokumentacije ili elementarna nepogoda) odustane od daljeg programa, smatra se da ne postoji osnov za refundiranje novca niti za prestanak potraživanja preostalog dela uplate (ukoliko se radi o plaćanjima u ratama).

 

Ukoliko učesnik odustane od pohađanja programa najkasnije 15 dana pre početka programa, uplaćeni novac se refundira bez dodatnih troškova. Ukoliko učesnik odustane od pohađanja programa najkasnije 10 dana pre početka programa, organizator programa zadržava 50% uplaćenog iznosa kao troškove organizacije programa. Ukoliko učesnik odustane od pohađanja programa najkasnije 5 dana pre početka programa, organizator programa zadržava 80% uplaćenog iznosa kao troškove organizacije programa. Ukoliko učesnik odustane od pohađanja programa u periodu manjem od 5 dana pre početka programa, organizator programa zadržava 100% uplaćenog iznosa kao troškove organizacije programa.

 

Ukoliko organizator iz objektivnih i opravdanih razloga otkaže organizovanje programa (bolest, nedovoljan broj učesnika, elementarne nepogode i slično) sve uplate svih učesnika biće refundirane u punim iznosima u kojima su i uplaćene.

 

 1. 11. Kako se prijaviti i rezervisati mesto za učešće na programu?

Vaše prijave sa ličnim podacima (ime i prezime, kontakt telefon, stepen stručne spreme) mozete uputiti putem mail-a na adrese office@mikroekspresije.com i/ili info@eliteacademy.edu.rs. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na +381 63107 70 94.